خرید فروش، مغازه و تجاری، مشهد
ذخیره جستجو

14 مورد یافت شد.

خرید مغازه و تجاری 17 متری, مشهد، خیابان خسروی نو ( اندرزگو )، پاساژ جواد
#91773

فروش مغازه و تجاری 17 متری مشهد، خیابان خسروی نو ( اندرزگو )، پاساژ جواد

3 سال پیش
سرقفلی، 10 سال ساخت، مجوز تجاری دائم
کل: 170 میلیون تومان |متری: 10 میلیون تومان
خرید مغازه و تجاری 20 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، حافظیه
#73377

فروش مغازه و تجاری 20 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، حافظیه

3 سال پیش
ملکی، 5 متر طول بر
کل: 200 میلیون تومان |متری: 10 میلیون تومان
خرید مغازه و تجاری 16 متری, مشهد، خیابان هفده شهریور، برج اسمان    2
#72386

فروش مغازه و تجاری 16 متری مشهد، خیابان هفده شهریور، برج اسمان 2

3 سال پیش
سرقفلی، 4 متر طول بر، مجوز تجاری دائم
کل: 256 میلیون تومان |متری: 16 میلیون تومان
خرید مغازه و تجاری 10 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، حافظیه10و12
#77907

فروش مغازه و تجاری 10 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، حافظیه10و12

3 سال پیش
ملکی
کل: 45 میلیون تومان |متری: 4.500 میلیون تومان
خرید مغازه و تجاری 10 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، حافظیه6و8
#77905

فروش مغازه و تجاری 10 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، حافظیه6و8

3 سال پیش
قولنامه ای، 2.5 متر طول بر
کل: 90 میلیون تومان |متری: 9 میلیون تومان
خرید مغازه و تجاری 50 متری, مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی64
#75428

فروش مغازه و تجاری 50 متری مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی64

3 سال پیش
ملکی، 8 متر طول بر، مجوز تجاری دائم
کل: 750 میلیون تومان |متری: 15 میلیون تومان
خرید مغازه و تجاری 33 متری, مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی80
#73119

فروش مغازه و تجاری 33 متری مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی80

3 سال پیش
ملکی، مجوز تجاری دائم، 4.5 متر طول بر
کل: 495 میلیون تومان |متری: 15 میلیون تومان
خرید مغازه و تجاری 24 متری, مشهد، بلوار پیروزی، بین اقبال وبرونسی
#71139

فروش مغازه و تجاری 24 متری مشهد، بلوار پیروزی، بین اقبال وبرونسی

3 سال پیش
ملکی، 6 متر طول بر، مجوز تجاری دائم
کل: 288 میلیون تومان |متری: 12 میلیون تومان
خرید مغازه و تجاری 1000 متری, مشهد، بلوار جمهوری، بین کوشش ومقدم
#71134

فروش مغازه و تجاری 1000 متری مشهد، بلوار جمهوری، بین کوشش ومقدم

3 سال پیش
آستان قدس، 50 متر طول بر، مجوز تجاری دائم
کل: 5 میلیارد تومان |متری: 5 میلیون تومان
خرید مغازه و تجاری 20 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، حافظیه
#68491

فروش مغازه و تجاری 20 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، حافظیه

3 سال پیش
ملکی، 4 متر طول بر، مجوز تجاری دائم
کل: 200 میلیون تومان |متری: 10 میلیون تومان
خرید مغازه و تجاری 26 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، پاساژ زمرد
#65728

فروش مغازه و تجاری 26 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، پاساژ زمرد

3 سال پیش
ملکی
کل: 676 میلیون تومان |متری: 26 میلیون تومان
خرید مغازه و تجاری 100 متری, مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیادشیرازی
#56603

فروش مغازه و تجاری 100 متری مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیادشیرازی

3 سال پیش
کل: 1.500 میلیارد تومان |متری: 15 میلیون تومان
خرید مغازه و تجاری 31 متری, مشهد، حر عاملی، شیشه چی
#56149

فروش مغازه و تجاری 31 متری مشهد، حر عاملی، شیشه چی

3 سال پیش
وکالتی، 3 متر طول بر
کل: 100 میلیون تومان |متری: 3 میلیون تومان
خرید مغازه و تجاری 90 متری, مشهد، بلوار مصلی، مصلی 7
#52736

فروش مغازه و تجاری 90 متری مشهد، بلوار مصلی، مصلی 7

3 سال پیش
ملکی، 3.5 متر طول بر، مجوز تجاری دائم
کل: 1.080 میلیارد تومان |متری: 12 میلیون تومان